Privacy en algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de Psycompany

Artikel 1: algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten tussen de Psycomany en de consument met betrekking tot het aanbieden van online zelfcursussen/trainingen, tenzij van deze voorwaarden door partijen schriftelijk is afgeweken; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.
1.2 Indien naar het oordeel van beide partijen onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepaling.
1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.4 De Psycompany heeft als kernactiviteit het aanbieden van online zelfcursussen/trainingen en biedt in die hoedanigheid haar diensten aan de consument aan.
1.5 Alle aanbiedingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven
1.6 Afspraken met of toezeggingen of mededelingen door medewerkers van de Psycompany zijn pas bindend nadat deze namens de Psycompany zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.
Artikel 2: de overeenkomst
2.1  De overeenkomst tussen de consument en de Pscompany komt tot stand op het moment van aanvaarding van de consument van het product en het voldoen aan de daarbij behorende voorwaarden en betaling.
2.2 De Psycompany kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogste stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Psycompany op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan dat is zij gerechtigd om dit, gemotiveerd een aanvraag of bestelling te weigeren of deze onder aanvullende voorwaarden aan te gaan.
2.3 De Psycompany is gerechtigd de overeenkomst/het product te annuleren of te weigeren zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en zonder dat beëindiging leidt tot schadeplichtigheid, indien:
– het faillissement wordt uitgesproken of aangevraagd danwel de wet schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard op de consument;
– de consument surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
– de consument door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– de consument onder bewind of curatele is gesteld;
– de consument komt te overlijden;
– de consument enige verplichting ondanks behoorlijke ingebrekestelling uit hoofde van de overeenkomst (niets zijnde de betalingsverplichting) niet of niet geheel nakomt, welke tekortkoming de beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt.
2.4 Ingeval van beëindiging of opschorting als bedoeld in de voorgaande leden dan zullen alle vorderingen van de Psycompany op de consument onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 3: tarieven
3.1 Door een product te kiezen en te betalen gaat de consument akkoord met de door de Psycompany gehanteerde tarieven. De Psycompany behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de tarieven te wijzigen.
3.2. De door de Psycompany gehanteerde tarieven zijn inclusief BTW.
3.3 De betaling geschiedt direct na keuze van het product. De consument zal het product pas ontvangen nadat de betaling is voldaan en er geen andere openstaande vorderingen van de Psycompany bij deze consument zijn.
3.4 Indien de betaling niet is voldaan dan zal de consument geen beschikking krijgen over het door hem gekozen product.
3.5 Indien de betaling om wat voor reden dan ook niet is gedaan (mislukt, teruggetrokken, etc.) en het product wel is ontvangen dat is de consument zonder nadere ingebreke stelling in verzuim.
3.6 Vanaf het moment dat de consument in verzuim verkeert is de Psycompany gerechtigd om € 25,- aan administratiekosten, de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten incassokosten, begroot op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 37,0 ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen en is de consument gehouden deze te betalen.
Artikel 4: aansprakelijkheid
4.1. Ingeval de Psycompany aansprakelijk wordt gesteld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
4.2 De Psycompany heeft voor de gevallen dat zij aansprakelijk gesteld kan worden, een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.
4.3 Indien de Psycompany aansprakelijk wordt gesteld, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering van de Psycompany wordt uitgekeerd.
4.4 De Psycompany restitueert geen gelden indien tijdelijk niet voldaan kan worden aan de genoemde dienstverlening ingeval van overmacht (bijvoorbeeld bij brand, misdrijf, een internetstoring, enz.).
4.5 Indien de Psycompany de nakoming van haar verplichtingen opschort dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De consument kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.
4.6 De Psycompany behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen.
4.7 Indien blijkt dat de Psycompany tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen dan kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en is beperkt tot de vergoeding die de consument heeft betaald voor de cursus.
4.8 De Psycompany is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.
4.9 De consument vrijwaart de Psycompany voor eventuele aanspraken van schade aan derden, uit welke hoofde ook die zijn ontstaan door gedragingen of handelingen van de consument.
4.10 De Pscompany aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de website van de Psycompany of de zelfcursussen van de Psycompany. Hieronder wordt o.a. schade verstaan die het gevolg zou zijn van onjuistheid of onvolledigheid van informatie of schade als gevolg van een virus.
4.11 Voor de gevolgen van kennelijke zet, typ en/of programmeer of programmafouten op de website, in de cursus of in andere publicitaire mailings of op internet of andere communicatie uitingen aanvaart de Psycompany geen aansprakelijkheid.
Artikel 5: wijzigingen algemene voorwaarden en tarieven
5.1  De Psycompany is gerechtigd om in deze algemene voorwaarden wijzigingen aan te brengen en is gerechtigd tarieven en/of andere bepalingen te wijzigen.
Artikel 6: intellectueel eigendom
6.1 Het intellectuele eigendom van de cursussen van de Psycompany ligt bij de Psycompany.
6.2 De Psycompany behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de website, de inhoud daarvan, de inhoud van de cursussen en de algemene voorwaarden te wijzigen.
6.3 Het is de consument of wie dan ook verboden om ook maar enige zinnen, teksten of andere zaken van de website, evenals de inhoud van een cursus te verspreiden via internet of via welke weg dan ook.
6.4. Indien het in lid 3 bepaalde toch gebeurt dan behoudt de Psycompany zich het recht voor om deze persoon een nader te bepalen boete op te leggen en te sommeren om direct te stoppen met het in lid 3 vermelde en dit, indien mogelijk, te verwijderen.
Artikel 7: privacy
7.1 De Psycompany zal op een vertrouwelijke wijze met gegevens van de consument omgaan en deze niet aan derden ter beschikking stellen behoudens voor zover de Psycompany daartoe een bij wet gestelde verplichting heeft.
Artikel 8: klachten
8.1 De Psycompany behandelt een klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure waarvoor een afzonderlijk reglement geldt, dat op verzoek van de consument bij de Psycompany te verkrijgen is.
8.2 Klachten dienen duidelijk omschreven te zijn en uiterlijk 1 maand nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk te worden ingediend bij de directie van de Psycompany. Is dit niet het geval, dan verliest de consument zijn rechten hierop.
Artikel 9: toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op alle overeenkomsten met de Psycompany het Nederlandse recht van toepassing.
9.2 Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Psycompany en de consument, danwel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten zullen, indien de Psycompany dit noodzakelijk acht, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage.